Informace o zpracování osobních údajů

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Karel Švancara, se sídlem Hornoměcholupská 693/144, Praha 15, 109 00, IČO: 70589674. (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Hornoměcholupská 693/144, Praha 15, 109 00, adresa elektronické pošty karel.svancara@sdg.cz. telefon +420 604 673 347.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. Správce zpracovává osobní údaje zákazníků bez jejich souhlasu za účelem vyřízení jejich přihlášek, uzavření smlouvy, a případného řešení reklamací, neboť tyto osobní údaje jsou pro správce nezbytné zejména pro splnění jeho smluvních povinností. Za účelem uvedeným v předcházejícím odstavci správce zpracovává osobní údaje zákazníků, představující jeho jméno, příjmení, adresu bydliště, fakturační adresu a adresu doručovací, e-mailovou adresu, telefon, IP adresu a cookies. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány jednak za účelem plnění shora uvedených smluvních povinností, a dále pro ochranu svých práv vyplývajících z právních předpisů a právem chráněných zájmů správce. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Vždy máte nárok vznést námitku proti zpracováním osobních údajů na kontaktech nacházejících se na konci tohoto dokumentu.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A BEZPEČNOST

Přístup k osobním údajům zákazníků má správce a jeho zaměstnanci řádně proškolení a seznámeni s pravidly ochrany osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje zákazníků, kteří je dobrovolně poskytli v souvislosti s jednáním o vyřízení jejich přihlášek, a dále údaje z veřejně dostupných rejstříků a registrů. Osobní údaje zákazníků budou uchovávány pouze po dobu, po kterou existuje důvod k jejich uchovávání a po kterou je to povoleno nebo vyžadováno platnými právními předpisy České republiky. To znamená, že tyto osobní údaje budou uchovávány minimálně po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu se správcem a dalších 4 let po zániku smluvního vztahu, pro případ sporů vyplývajících z plnění dle příslušné objednávky zákazníků, či jiného právního důvodu. Zákazník má právo vědět, jaké osobní údaje v souvislosti s Vaší přihláškou jsou zpracovávány, vyžádat si kopii těchto údajů a právo na přenositelnost vybraných údajů. Dále má právo nechat nesprávné osobní údaje opravit a v určitých případech právo požádat o výmaz osobních údajů (pokud však tyto osobní údaje nejsou nadále nezbytné pro shora uvedené plnění správce). Osobní údaje zákazníků jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou zajišťující vhodnou ochranu zpracování osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením. Pro povinnosti archivace vycházející z příslušných zákonů mohou být tyto údaje o objednávkách uchovávány po dobu 10 let například účetní doklady, faktury vystavené naší společností.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce předá osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena platným právním předpisem. Zpracováním osobních údajů zákazníků může správce pověřit třetí osobu, tzv. zpracovatele osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy, která zpracovatele zavazuje ke stejné míře ochrany osobních údajů, jakou poskytuje správce.

Zákazník má taktéž právo vznést připomínky a námitky v oblasti zpracování osobních údajů, a to jednak přímo ke správci a jednak na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek, dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají nebo konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů, trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů, remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení, esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Možnost odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

Chrome

Internet Explorer

Firefox

Android

Iphone a Ipad

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/